No Picture
Seeds & Bulbs

เมล็ดพันธุ์ดอกบานไม่รู้โรยม่วงใจขาว 10 เมล็ด ขั้นต่ำโปรดสั่งสินค้าภายในร้าน 30บาทขึ้นไปไม่รวมขนส่งค่ะ

เมล็ดพันธุ์ดอกบานไม่รู้โรยม่วงใจขาว 10 เมล็ด ขั้นต่ำโปรดสั่งสินค้าภายในร้าน 30บาทขึ้นไปไม่รวมขนส่งค่ะ เมล็ดพันธุ์: ชุดดอกบานไม่รู้โรยใจขาว ดอกบานไม่รู้โรย สีม่วงใจขาว 10 เมล็ด อัตรางอกอาจแปรผันตามสภาวะแวดล้อมและวิธีการปลูกของผู้ปลูก เช่น ดินที่ใช้หรือวัสดุที่ใช้