กรรมฐาน๔๐ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
Careers, Self Help & Personal Development

กรรมฐาน๔๐ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

กรรมฐาน๔๐ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กรรมฐาน๔๐ สมาธิแบบพระพุทธเจ้า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คำนำ บทนำ ๑. พิจารณาเรื่องจิตเพื่อปฏิบัติสมาธิ -สมาธิในหลักพระพุทธศาสนา -เครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์ -วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก -มูลมรดกอันเป็นต้นทุนการฝึกฝนตน -มูลฐานสำหรับทำการปฏิบัติสมาธิ -สถานที่สำหรับฝึกสมาธิ -การทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียรสมาธิ -เรื่องมูลกรรมฐาน -กำหนดจิตพิจารณาธรรม -ข้อปฏิบัติเป็นของมีอยู่ทุกเมื่อ -มูลการของสังสารวัฏฏ์ -อรรคฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมรดผลนิพพาน -อุบายแห่งวิปัสสนา ๒. กรรมฐาน ๔๐ วิธี -วิธีที่ ๑ วิธีเจริญปฐวีกสิณ -วิธีที่ ๒ วิธีเจริญอาโปกสิณ […]

บำเพ็ญบารมีหนังสือชุดลอยปทุมลำดับที่๑๒พุทธทาสภิกขุ
Careers, Self Help & Personal Development

บำเพ็ญบารมีหนังสือชุดลอยปทุมลำดับที่๑๒พุทธทาสภิกขุ

บำเพ็ญบารมีหนังสือชุดลอยปทุมลำดับที่๑๒พุทธทาสภิกขุ #บำเพ็ญบารมี ชุดลอยปทุม พุทธทาสภิกขุ / พิมพ์ปี 2559 ภายในเล่มประกอบด้วยเรื่อง                1.ทานบริจาค 
               2. ปุญญกิริยาวัตถุ 
               3.การบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง 
      […]

No Picture
Classic Literature

นิทานยอดกตัญญูจีน๗๑เรื่องบันทึกนิทานจีนโบราณเพื่อส่งเสริมคนดีให้เพิ่มพูนขึ้นในบรรณพิภพ

นิทานยอดกตัญญูจีน๗๑เรื่องบันทึกนิทานจีนโบราณเพื่อส่งเสริมคนดีให้เพิ่มพูนขึ้นในบรรณพิภพ ยอดกตัญญูจีน71เรื่อง บันทึกนิทานจีนโบราณ เพื่อส่งเสริมคนดีให้เพิ่มพูนขึ้นในบรรณพิภพ

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่
Religion & Philosophy

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่

นิทานธรรมบท ฉบับพิศดาร300เรื่องปกแข็งพิมพ์ใหม่ ~•คำนำ•~ เรื่องในคำภีร์พระธรรมบท ล้วนแต่เป็นเรื่องมีคติธรรมดีทั้งนั้นเห็นว่าถ้าเรียบเรียงให้เป็นเหมือนเล่านิทาน จักทำให้ผู้อ่านผู้ฟังชอบใจมากทั้งจักจำ เรื่องได้ง่าย จึงได้แต่งให้เป็นเหมือนเล่านิทานไว้จนจบคำภีร์รวมเรื่องได้ ๓๐๑ เรื่อง บรรจุอยู่ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้สดวกแก่พระภิกษุสามเณรที่ถือติดย่ามไปและเพื่อให้สดวกแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้อยากถือไปอ่านในวันไปรักษาอุโบสถ หรือแก่ยุวชนผู้อยากหาความรู้ในทางคดีโลกคดีธรรม ได้ถือติดมือไปอ่านในที่นั้น ๆได้ง่าย เพราะว่ากัมภีร์พระธรมบทเป็นคัมภีร์ใหญ่ ถ้าแต่งเป็นเทศน์หรือแปลเป็นอ่าน ก็จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่เกินไป ทั้งเนื้อความก็จะยืดยากมากไม่กระทัดรัดเหมือนแต่งเป็นเล่านิทานอย่างนี้หวังว่าผู้อ่านได้ฟังทั้งหลายชอบใจทั้งนั้นถึงมหาเปรียญที่ได้เล่าเรียนไปแล้ว ก็ตามเมื่อได้อ่านแล้วก็จะอดนึกชอบใจไม่ได้ โปรดลองอ่านดูในที่สุดนี้ ขอความสุขความเจริญ จงมีแก่ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายตลอดกาลนาน ~•ปุ้ย แสงฉาย•~ ———— ขนาดหนังสือ19×26.5cm. จำนวน 442 หน้า กระดาษปรุ๊ฟคลาสสิก 301 เรื่อง301 คาถาธรรมบท พิมพ์ใหม่ […]

มนต์พิธีแปล(เล่มใหญ่)
Careers, Self Help & Personal Development

มนต์พิธีแปล(เล่มใหญ่)

มนต์พิธีแปล(เล่มใหญ่) หนังสือมนต์พิธีแปล เล่มใหญ่ พระครูอรุณธรรมรังษี (วัดอรุณราชวราราม) สารบัญภายในเล่ม ทำวัตรเช้า ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ อตีตปัจจเวกขณปาฐะ วันทาตอนเช้า วันทาขอขมาพระ สัพพปัตติทานคาถา ปัฏฐนฐปนคาถา ปัตติทานคาถา ปุพพภาคนมการสรณคมนปาฐะ อัฏฐสิกขาปทปาฐะ ทวัตติงสาการปาฐะ อภิณหปัจจเวกขณะ 5 เขมาเขมสรณทีปิกคาถา ปัพพโตปมคาถา อริยธนคาถา ติลักขณาทิคาถา ภารสุตตคาถา ภัทเทกรัตตคาถา ธัมมคารวาทิคาถา โอวาทปาติโมกขคาถา ปฐมพุทธภาสิตคาถา ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ บทพิจารณาสังขาร ทำวัตรเย็น วันทาตอนเย็น อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (อิมินา) […]

มนต์พิธีแปล พระครูอรุณธรรมรังษี [พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณเล่มเล็กพกพา
Careers, Self Help & Personal Development

มนต์พิธีแปล พระครูอรุณธรรมรังษี [พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณเล่มเล็กพกพา

มนต์พิธีแปล พระครูอรุณธรรมรังษี [พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณเล่มเล็กพกพา มนต์พิธีแปล พระครูอรุณธรรมรังษี [พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ] ขนาด10.5x14cm.

คู่มือมนุษย์ ปกแข็งสีเงินเล่มเล็กฉบับย่อ
Careers, Self Help & Personal Development

คู่มือมนุษย์ ปกแข็งสีเงินเล่มเล็กฉบับย่อ

คู่มือมนุษย์ ปกแข็งสีเงินเล่มเล็กฉบับย่อ สารบัญ เรื่อง จ. ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน ๒. พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร ๓. ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์) ๔. อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน) ๕. ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา) ๖. คนเราติตอะไร (เบญจขันธ์) ๗. การทำให้รู้แจ้ง ตามวิธีธรรมชาติ ๘. การทำให้รู้แจ้ง ตามหลักวิชา ๙. ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก สรุปความ ขนาดหนังสือ 11x15cm. จำนวน142หน้า ปกแข็ง สีเงิน ฉบับย่อ […]

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก ชีวิตนี้สำคัญนัก
Religion & Philosophy

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก ชีวิตนี้สำคัญนัก

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก ชีวิตนี้สำคัญนัก สารบัญ ชีวิตนี้สำคัญนัก— ชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนักสั้นนัก ชีวิตกับกรรมที่กระทำ ผลของกรรมนั้นแน่นอนไม่มีข้อยกเว้น ความซับซ้อนของกรรม ความแตกต่างในชาติกำเนิด อำนาจของกรรมกับการได้พบได้ชาติ อำนาจความยึดมั่นของจิตก่อนแตกดับ ชีวิตนี้เท่านั้นที่จะนำไปสู่ความสวัสดี การเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มีความสุข ภพชาติปัจจุบันแสดงปัจจัยในอดีตชาติ กรรมส่งผลแก่ชีวิตในชาติปัจจุบัน กุศลกรรมเท่านั้นที่ตัดรอนอกุศลกรรมได้ บุคคลพึงเชื่อในกรรมและผลของกรรม สิ่งสำคัญที่ควรอบรมให้ยิ่งในชีวิตนี้ อกุศลกรรมนำไปสู่สุคติ ไม่มีอะไรยับยั้งการส่งผลของกรรมได้ พระพุทธองค์รับรองว่า”ชาติอนาคต”มีแน่ ความเป็นไปได้ มีอยู่สำหรับทุกชีวิต ชีวิตนี้เท่านั้น ที่มีโอกาสวิ่งหนีกรรม พุทธวิธีพาชีวิตหนีให้พ้นจากมือแห่งกรรม อำนาจร้ายแรงแห่งกรรม พึงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาให้รอบคอบ ชีวิตนี้ชีวิตเดียวที่จะนำไปสู่นิพพานได้บุคคลไม่ควรลังเลในการทำความดี ชีวิตนี้สำคัญนัก…จงเลือกให้ดีเถิด …………… ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ […]

บทสวดมนต์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
Careers, Self Help & Personal Development

บทสวดมนต์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

บทสวดมนต์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม บทสวดมนต์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดชัยมงคลคาถา (คาถาพาหุง มหาการุณิโก)